Nawigacja

Regulamin przedszkola Statut przedszkola Ramowy rozkład dnia Nasze zajęcia PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE ROCZNY PLAN PRACY "Kreatywne przedszkola" Zajęcia logopedyczne Warsztaty aktywności twórczej Witamy wiosnę Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej Język angielski Zajęcia logopedyczne 2017-2018 Zajęcia badawcze Mali Patrioci Język angielski na wesoło

Przedszkole

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W ŻELISZOWIE

 

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
 2. Przedszkole pracuje w godz. 6.00-16.00.
 3. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 7.30.
 4. Rodzice  zgłaszają telefonicznie (tel. 757843293) rezygnację z płatnych posiłków nie później niż do godz. 7.20 każdego poranka. Brak informacji w tym zakresie spowoduje konieczność wniesienia opłaty za zamówione posiłki.
 5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola    z przedszkola do domu. Dzieci korzystające z opieki podczas dowozów przyprowadzane są do przedszkola i odprowadzane na przystanek przez nauczycieli lub pomoc nauczyciela.
 6. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe                             i czyste. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
 9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby upoważnione przez rodziców na piśmie.
 10. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które nie ukończyło 18 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe, pisemne upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie     wydane z przedszkola.
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego     z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 13. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby  zamierzającej odebrać  dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku   bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.
  W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka,   lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel ma  prawo wezwać policję.
 14.  W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu zajęć, nauczyciel 
   obowiązany   jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
   o zaistniałym fakcie.
 15. Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie ustalonego  czasu pracy  przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny   przyjścia  do  placówki.
 16.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać  informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka   nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu do 30 minut.
 17. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora Zespołu. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się    z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 18. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję
  o  powiadomieniu policji.
 19.   Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę   

        wskazaną w oświadczeniu lub umowie.

 1.  W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga    od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie  u nauczycielki mającej je pod opieką.
 2.  Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 3.  Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
 4. Rodzice zobowiązani są do terminowego (do 15 dnia danego miesiąca) uiszczania odpłatności za przedszkole. Wysokość opłat podawana jest do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń. W przypadku zalegania z opłatami dziecko może być skreślone z listy wychowanków.
 5.  W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów, maści itp.).
 6.  Posiłki wydawane są w godzinach: śniadanie 8: 30, obiad 12:00., podwieczorek 13:00-14.00, które są dodatkowo płatne.
 7.  Rodzice nie wyposażają dziecka w dodatkowy prowiant (dotyczy głównie słodyczy).
 8.  Informacji dotyczącej dziecka udziela personel pedagogiczny.
 9.  Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola  powinny posiadać ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziecko może być ubezpieczone indywidualnie przez rodzica    lub za pośrednictwem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez Radę Rodziców. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice i dokumentują ten fakt u wychowawcy grupy.
 10.  Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie Radę Oddziałową. Osoba, która otrzymała najwyższą ilość głosów, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców Zespołu.
 11. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
 12. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką  i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
 13.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Dziecko może korzystać z telefonu komórkowego jedynie za pisemną zgodą rodzica.
 14.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.
 15. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do dyrektora Zespołu osobiście lub za pośrednictwem nauczyciela..

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2016 r.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
  Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

 • (075)784 3293
  szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć