Nawigacja

Usuwamy bariery- indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec Program zajęć gimnastyki korekcyjnej Harmonogram zajęć Program zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Program zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Usuwamy bariery- indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec

 

                                              

 Od dnia l września 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie uczestniczy w realizacji projektu systemowego „Usuwamy bariery - indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych  Gminy Bolesławiec"  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Bolesławiec.

Do celów szczegółowych należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bolesławiec oferty edukacyjne - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

- stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów,

- wzmocnienie pożądanych cech osobowości, rozbudzenie zainteresowań, wyrobienie odpowiedniej motywacji do nauki,

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec aktywizujących metod nauczania,

- wzbogacenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, wspomagający proces indywidualizacji.

       W ramach projektu nauczyciele szkół gminnych oraz specjaliści z zewnątrz: logopeda i socjolog podczas trzech semestrów szkolnych (rok szkolny 2011/2012 oraz pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013) będą prowadzić bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla 169 uczniów w wymiarze łącznym 2.430 godzin zajęć.

 

        

 

                                    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego   

  

  

 

 

 

      

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć