Nawigacja

Dolnośląska e-szkoła Usuwamy bariery... Szkoła Myśląca o Każdym- SMoK Od Piastów do Solidarności Owoce w szkole Mleko w szkole Program edukacji teatralnej "Którędy" Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Lepsza edukacja- lepsza przyszłość- nauka języka angielskiego Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych” Twórcze Lato w Powiecie Bolesławieckim SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzce kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Aktywna edukacja Pomagamy rozwinąć skrzydła- rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych BEZPIECZNA + MAŁY MISTRZ UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKTY Z NASZYM UDZIAŁEM

Pomagamy rozwinąć skrzydła- rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie

                  

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE

      „Pomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

§ 1.
Definicje
Projekt – projekt „Pomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,  w okresie od 1lutego 2014 -  31 stycznia  2015r.
Realizator – Fundacja „Równy Start”, ul. Polna 12,  59-700 Bolesławiec
Uczestnik Projektu–( Beneficjent Ostateczny) – uczeń  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy    w   Żeliszowie i Gminy Bolesławiec oraz Gminy Lwówek Śląski , który spełnia kryteria określone w § 3 niniejszego  regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji został zakwalifikowany do udziału w Projekcie .
       4.   Partner - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie, Żeliszów 102
       5.   Punkt Rekrutacyjny: sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
       6.   POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

§ 2.
Informacje ogólne
Regulamin określa proces rekrutacji uczestników Projektu „Pomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Szkole Podstawowej w Żeliszowie” który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt realizowany jest przez Fundację „Równy Start”  z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy Polna 12.
       3.   Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie, Żeliszów 102
       4.   Głównym celem Projektu jest umożliwienie 63 uczniom ( Beneficjentom  Ostatecznym) w tym 36 chłopcom i 27 dziewczynkom, rozwinięcie kompetencji kluczowych z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki  w  ramach zajęć dodatkowych,
5.    Liczba uczestników szkolenia ( Beneficjentów  Ostatecznych) ustalono na 63 osoby (55 BO klasy”0”- II, III  oraz 8 BO dla klasy „V”) które zostaną przydzielone do poszczególnych grup:
Język angielski: 3 grupy dla klasy „0”
                          2 grupy dla klasy II
                         3 grupy dla klasy III
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego : 1 grupa dla klasy  III
Zajęcia dodatkowe z matematyki : 1 grupa dla klasy  V.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej w Żeliszowie. Zajęcia z języka angielskiego dla klasy „0” będą się odbywały dwa razy w tygodniu po  30 minut. W pozostałych grupach tj.  z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki zajęcia będą się odbywały po jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu, wg harmonogramu ustalonego przez Dyrekcję Szkoły,  w okresie luty 2014 – styczeń 2015.
W ramach Projektu każdy Uczestnik otrzyma bezpłatnie pomoce dydaktyczne.
Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 3 do 14 lutego 2014.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty unijne ukończenia kursu.
              
§ 3.
Uczestnicy Projektu
W projekcie może brać udział osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:
uczęszcza do oddz. 0 lub kl. II, III lub  V Szkoły Podstawowej w Żeliszowie ( dla klas II,II,V wymagany nr legitymacji szkolnej , a  dla oddz. „0” oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego) – (kryterium formalne)
posiada zameldowanie na terenie gminy – ( kryterium formalne)
w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych spełniających w/w  kryteria wystarczającym kryterium będzie spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 i pkt.2
Dodatkowymi dokumentami rekrutacyjnymi dla dzieci do grup z języka polskiego i matematyki będą oceny przedmiotowe oraz opinia nauczyciela.

Uczestnikiem Projektu jest uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie, którego rodzic lub opiekun prawny zgodzi się na  udział w projekcie i  złoży:  
ankietę rekrutacyjną, zawierającą dane osobowe i kontaktowe, potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu,
deklarację uczestnictwa w projekcie,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy .
         Odpowiednie druki będą do pobrania w Punkcie Rekrutacyjnym przez cały czas trwania rekrutacji.

     § 4.
Proces rekrutacji
Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają ankietę zgłoszeniową  w Punkcie Rekrutacyjnym  w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz  harmonogram zajęć zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń.
Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu    braku   miejsc, umieszczone zostaną na  liście rezerwowej.

§ 5.
Obowiązki uczestników
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełniania ankiet oraz list dostarczanych przez Organizatora przez cały okres trwania projektu.
Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% zajęć. Przekroczenie 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będzie podstawą do skreślenia z listy Uczestników szkolenia.

§ 6.
Postanowienia końcowe
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2015 r.
Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany wytycznych POKL
Rodzic/ Opiekun prawny uczestnika projektu pisemnie potwierdzi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
 
    Realizator
Fundacja” Równy Start”
Monika Pająk – prezes Fundacji

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
    Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

  • (075)784 3293
    szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć