Nawigacja

Skład Klubu Wolontariusza Regulamin wolontariatu Nasze działania Tekstowa podstrona Tekstowa podstrona

Klub Wolontariusza

Regulamin wolontariatu

 

Regulamin

 Szkolnego Klubu Wolontariusza

 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żeliszowie

 

Postanowienia Ogólne.

 1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Szkolny Klub Wolontariusza  powstał z inicjatywy nauczycieli i uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza  jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
 4. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 5. Szkolny Klub Wolontariusza sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 6. Opiekę nad kołem sprawuje koordynator powołany przez Dyrektora Szkoły, który nadzoruje pracę wolontariuszy. 
 7. Koordynator odpowiada za wyznaczanie kierunków prac klubu, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów, realizacji zadań.
 8. W Skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą: 
  - koordynator;
  - prezydium  składające się z trzech osób - posiadający akceptacje komisji;
  - pozostali uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza - posiadający akceptacje komisji.
 9. W skład prezydium wchodzą uczniowie posiadający zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.
 10. Prezydium Szkolnego Klubu Wolontariusza pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
 11. Do przeprowadzenia rekrutacji na członka prezydium Szkolnego Klubu Wolontariusza Dyrektor Szkoły powołuje Komisję w składzie: koordynator, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy ósmej .
 12. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza należeć mogą:

  -  prezydium – uczniowie którzy ukończyli 13 lat, uzyskali zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 1.),  p
  osiadający zachowanie wzorowe lub bardzo dobre (wynik ostatniej klasyfikacji przed złożeniem deklaracji).

  -  pozostali uczniowie klas IV – VI  wspierający Szkolny Klub Wolontariusza, którzy również uzyskali zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr. 1)  i posiadają zachowanie  minimum dobre (wynik ostatniej klasyfikacji przed złożeniem deklaracji).
 13. Rodzic lub prawny opiekun w imieniu członka klubu podpisuje porozumienie z koordynatorem dotyczące przynależności do prezydium Szkolnego Klubu Wolontariusza - Załącznik nr 2.

 

Cele i działania.

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

9. Promocja idei wolontariatu w szkole.

10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

11. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

12. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą należeć uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie.

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

3. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

 

Obowiązki wolontariusza.

 1. Uczniowie poniżej 13. roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz:
  - ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
  -
  jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
  - szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
-zasada troski o los słabszych
 -zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

Cechy wolontariusza.
 

 1. Wysoki stopień wrażliwości, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza.
 2. Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia.
 3. Cierpliwość, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania.
 4. Odpowiedzialność za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego.
 5. Współdziałanie - znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie.
 6. Punktualność - poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.
 7. Toleracja i akceptacja - tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi.
 8. Dążenie do samodoskonalenia się - wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

 

 

Kodeks etyczny wolontariusza.

 1. Być pewnym
  Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym
  Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym
  Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 4. Przestrzegać zasad Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie
  Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 6. Chętnie uczyć się
   Rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać
  Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
   Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą, na której można polegać
  Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.
  Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole
   Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                     Załącznik nr 1

 

ZGODA

NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

 

 

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka ……………………………………, ucznia klasy ……… w działaniach i pracach Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Żeliszowie.

Oświadczam, że znane są mi cele i zadania koła oraz idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

Telefon kontaktowy: …………………………………………..

 

                  ……………………..                                ………………….…………….

                                 Data                                                 podpis  rodzica/opiekuna

 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji:

     ………………………..                                                    ……………………………… 

            Data                                                                                      podpis koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

POROZUMIENIE

DOTYCZĄCE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W ŻELISZOWIE

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

Imię i nazwisko …
..........................................................................................................

Data urodzenia ………………………..Miejsce urodzenia……………………………

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

w pracach prezydium
Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

……………………….                                                                    ………………………                              
    data i podpis rodzica                                                              data i podpis koordynatora

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszowie
  Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

 • (075)784 3293
  szkolazeliszow@wp.pl

Galeria zdjęć